CASTELLO Düsseldorf huisregels

Informatie over toegelaten / verboden voorwerpen en alle gedragsregels vindt u in onze huisregels. 

Door CASTELLO Düsseldorf te betreden, accepteert de bezoeker de volgende huisregels:

1. Allgemeen 

CASTELLO Düsseldorf handelt ter bescherming van haar bezoekers en haar medewerkers conform de richtlijn over de bouw en de exploitatie van bijzondere gebouwen, deel 1: Verzamelplaatsen (SBauVO). In CASTELLO Düsseldorf geldt een algemeen rookverbod. Bij het betreden van CASTELLO Düsseldorf dienen de huisregels nageleefd te worden en dienen de aanwijzingen van de veiligheidsdiensten of het personeel te allen tijde opgevolgd te worden. Het is principieel verboden om het podiumgedeelte te betreden en op dranghekken te klimmen. Bij overtreding houdt de organisator van het evenement zich het recht voor om personen te verwijderen van de plaats van het evenement en een huisverbod op te leggen voor de duur van het evenement. 

2. Jeugdbeschermingswet

De jeugdbeschermingswet (wet ter bescherming van minderjarigen in het openbaar) van 23/07/2002 is van kracht (zie ook punt 'Uittreksel uit de jeugdbeschermingswet' onder menupunt AVV). 

3. Veiligheid

Gevaarlijke voorwerpen zoals gascontainers, vuurwerkartikelen, fakkels, wapens van welke aard ook en voorwerpen die als werpobject kunnen dienen (in het bijzonder flessen en blikken) mogen principieel niet meegebracht worden naar CASTELLO Düsseldorf. Het personeel heeft het recht om deze voorwerpen bij misbruik in beslag te nemen en/of de eigenaren de toegang te ontzeggen.

4. Informatiedragers

Informatiedragers in de geest van deze wet zijn media met teksten, afbeeldingen of geluidsfragmenten op tastbare dragers die dienen ter verspreiding of onmiddellijke waarneming van de inhoud ervan of die ingebouwd zijn in een projector of afspeelapparatuur.

Het verspreiden, overhandigen, aanbieden of beschikbaar stellen van deze tastbare dragers staat gelijk aan het elektronisch verspreiden, overhandigen, aanbieden of beschikbaar maken van de inhoud ervan, voor zover het geen radio-uitzending betreft zoals bedoeld in Art. 2 van het Rundfunkstaatsvertrag, het Duitse nationale omroepverdrag. Het is verboden om de genoemde apparaten en opnames in welke vorm ook mee te brengen. Elk misbruik kan door de organisator strafrechtelijk vervolgd worden.

5. Te laat komen voor een evenement

Indien een tickethouder pas na het begin van een evenement aankomt, verliest hij tot aan de volgende pauze zijn recht op de zitplaats die op het ticket is vermeld. Hij mag daarentegen op een plaats gaan zitten die door medewerkers van de veiligheidsdienst wordt aangewezen.

6. Geldigheidsduur van tickets

Tickets verliezen hun geldigheid bij het verlaten van CASTELLO Düsseldorf of de controlezone die de organisator heeft bepaald.